ရာပြတ်ဌာန

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ

ပစ္စည်းခွန်

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိအစိုးရပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောမြေဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံဖြစ်စေ၊ မြေနှင့်အဆောက်အအုံဖြစ် ၄င်းတို့၏နှစ်စဉ်တန်ဖိုး အပေါ် သတ်မှတ်ထားသည့် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံသော အခွန်ကို ဆိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အထွေထွေခွန်၊ မီးခွန်၊ ရေခွန်၊ အမှိုက်နှင့် အညစ်အကြေးခွန် ခွန်များပါဝင်ပါသည်-

 • အထွေထွေခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ရေမြောင်းများ၊ စျေးများ၊ ပန်းခြံများ၊ အားကစားကွင်းများစသည်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း တို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များကာမိစေရန်စည်းကြပ်သည့်အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • မီးခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများ၊ တံတားများတွင် မီးထွန်းပေးခြင်းအတွက် စရိတ်ကျခံ နိုင်စေရန် စည်းကြပ်ကောက်ခံသော အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • ရေခွန် ဆိုသည်မှာ ကော်မတီက ရေဖြန့်ဝေပေးခြင်းအတွက် ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးခွန် ဆိုသည်မှာ အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများ စုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မိလ္လာသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေမြောင်းများ ရှင်းလင်းခြင်းတို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရသည့် စရိတ်များအား ကျခံနိုင်စေရန် စည်းကြပ်သည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။

သာမန်လူနေအဆောက်အအုံများအားပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

၂။ သာမန်လူနေအဆောက်အအုံများအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် လမ်းအမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံအမျိုးအစား၊ မြို့နယ်အတန်းအစားအလိုက် သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားများနှင့် တွက်ချက်ထားသည့် မြေတန်ဖိုး၏ ၃%၊ အဆောက်အဦးတန်ဖိုး၏ ၆%တွက်ချက်ပြီး ရရှိမည့်လစဉ်တန်ဖိုးအပေါ် အထွေထွေခွန် ၈%၊ မီးခွန် ၅%၊ စုစုပေါင်း ၁၃% ဖြင့် တွက်ချက်၍ (၆)လတစ်ကြိမ်(တစ်နှစ်လျှင် ၂ ကြိမ်) ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ပါသည်။ စည်းကြပ်ရာတွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပေးပို့ရန်လိုအပ်ပါသည်-

 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် ပုံစံလျှောက်လွှာ
 • လျှောက်ထားသူ၏ လျှောက်လွှာနှင့် နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ/ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူ
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်စာတမ်း/ ဂရန်မိတ္တူ

၃။ အခွန်ထမ်းအမည်ပြောင်းလဲလျှောက်ထားရာတွင်-

 • လျှောက်ထားသူ၏အမည်ပြောင်းလျှောက်လွှာ
 • မြေ/ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်းမိတ္တူ ၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှုပါဝင်လျှင် မြို့/မြေဌာနမှ ဂရန်+အမည်ပြောင်းအထောက်အထား
 • နောက်ဆုံးပစ္စည်းခွန်ပေးဆောင်ခဲ့သောပြေစာမိတ္တူ
 • လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်မိတ္တူ
 • သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်

ပုဂ္ဂလိကပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သောအဆောက်အအုံ၊ အခန်းများအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

၄။ ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းအားပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့် ငှားရမ်း၍စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ခြင်းဟူ၍ (၂) မျိုးရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင် သည့် အဆောက်အအုံ၊ မြေ၊ အခန်းများအပေါ်ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်ရာတွင် မြို့နယ် အတန်း အစား၊ လမ်းအမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားအလိုက် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ တစ်စတုရန်းပေတန်ဖိုးများဖြင့်တွက်ချက်ထားသော မြေတန်ဖိုး၏ ၃ % ၊ အဆောက်အအုံတန်ဖိုး ၏ ၆% ဖြင့် လစဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ကာအထွေအထွေခွန် ၈% ၊ မီးခွန် ၅%၊ စုစုပေါင်း ၁၃% စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်။ ငှားရမ်း၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှု အပေါ်ပစ္စည်း ခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် ငှားရမ်းခအပေါ်တွက်ချက်၍ စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်။

စက်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၅။ အောက်ပါအချက်အလက်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓါတ်ပုံမိတ္တူ များလိုအပ်ပါသည်-

 • အဆောက်အဦးတစ်ခုစီ၏ အတိုင်းအတာ/အမျိုးအစား
 • မြေအကျယ်အ၀န်းနှင့်အမျိုးအစား
 • မြေဂရံ မိတ္တူ / မြေအဆောက်အအုံတို့ကို ငှားရမ်းခြင်းဖြစ်ပါက ငှားရမ်းစာချုပ်မိတ္တူ
 • အသုံးပြုသောစက်ပစ္စည်းများစာရင်းနှင့်ခန့်မှန်းတန်ဘိုး
 • မြို့တော်စည်ပင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • FORM V1, XXVIမိတ္တူ

၆။ အောက်ပါအတိုင်းပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်ပါသည်-

မြေ၏နှစ်စဉ်တန်ဘိုး = မြေတန်ဘိုး× ၃%

အဆောက်အအုံ၏နှစ်စဉ်တန်ဘိုး = အဆောက်အအုံတန်ဘိုး× ၆%

စက်ပစ္စည်း၏နှစ်စဉ်တန်ဘိုး = စက်ပစ္စည်းတန်ဘိုး× ၆%

နှစ်စဉ်တန်ဘိုးစုစုပေါင်း = မြေနှစ်စဉ်တန်ဘိုး + အ/အုံ နှစ်စဉ် တန်ဘိုး+ စက်ပစ္စည်းနှစ်စဉ်တန်ဘိုး

ကျသင့်ပစ္စည်းခွန် = နှစ်စဉ်တန်ဘိုးစုစုပေါင်း× ၁၃%ဖြင့် အထွေထွေခွန် ၈%၊ မီးခွန် ၅%ဖြင့် တွက်ချက်စည်းကြပ်ပါသည်။

၇။ အဆောက်အအုံအားနိုင်ငံခြားငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျပ်ငွေဖြင့်လည်းကောင်းငှားရမ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပါက ငှားရမ်းထားသည့် စာချုပ်မိတ္တူ တင်ပြရန် ဖြစ်ပြီးငှားရမ်းခ ရရှိမှုအပေါ် အောက်ပါအတိုင်း လျှော့ပေါ့သက်သာခွင့်ပေးပါသည်-

 • ၀င်ငွေခွန် ၁၀%
 • ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅%
 • ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေစရိတ် ၂၅%

၈။ အသားတင်ကျန်ငွေအပေါ် လစဉ်ရာပြတ်တန်ဘိုးသတ်မှတ်၍ ၁၃% ဖြင့် (အထွေထွေခွန်၈%၊ မီးခွန် ၅%)ပစ္စည်းခွန် တွက်ချက်စည်းကြပ်ပါသည်။

၉။ တွက်ချက်အတည်ပြုပြီးမှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင်ရေးသွင်း၍ အခွန်ပေးဆောင်ရန် အကြောင်းကြား ပါသည်။ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တစ်နှစ်အတွက် တစ်ကြိမ်သာစည်းကြပ် ကောက်ခံပါ သည်။ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းက သက်ဆိုင်ရာစက်မှုဇုန်စီမံ ခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ထောက်ခံချက်ဖြင့် အခွန်ထမ်းကဌာနသို့ တင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး တင်ပြခြင်းမရှိက နှစ်စဉ်ပစ္စည်းခွန် ဆက်လက်စည်းကြပ်မည်ဖြစ်၍ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်တွင် ကြွေးကျန်အဖြစ် ကျန်ရှိနေ မည်ဖြစ်သည့်အတွက် လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းက မပျက်မကွက် ဆက်သွယ်တင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်။

၁၀။ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံငှားရမ်းခြင်း၊ နိုင်ငံခြားသားရာခိုင်နှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သောစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများအားနိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ပြီး၊ အဆိုပါပစ္စည်းခွန် နိုင်ငံခြားငွေအား(၁.၈.၂၀၁၃) ရက်နေ့မှစ၍ မြို့တော်ဘဏ်လီမီတက်မှ နေ့အလိုက်ထုတ်ပြန်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း (ကျပ်ငွေ) ဖြင့်တန်ဖိုးသင့်၍ စည်းကြပ်ပါသည်။

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအပေါ် ပစ္စည်ခွန်စည်းကြပ်ခြင်း၊ ကောက်ခံခြင်း

၁၁။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာမြေများ၊ အဖွဲ့အစည်းများပိုင်မြေနှင့်အဆောက်အအုံများအပေါ် စည်းကြပ်ရာတွင် အောက်ပါ အချက် အလက်များပေးပို့ရန် လိုပါသည်-

 • အဆောက်အုံအမျိုးအစား
 • အဆောက်အအုံအကျယ်အ၀န်း (အလျား×အနံ)
 • အသုံးပြုပုံ (စက်ပစ္စည်းတန်ဘိုး)
 • မြေအကျယ်အ၀န်း(အလျား×အနံ)
 • ငှားရမ်းထားသောမြေနှင့် အဆောက်အအုံများစာရင်း

၁၂။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် အထွေထွေခွန် ၈% ၊ မီးခွန် ၅%၊ ရေခွန် ၃.၂၅ %၊ အမှိုက်နှင့် အညစ်အကြေးခွန် နှုန်းမြင့် ၈.၅%၊ နှုန်းနိမ့် ၆.၅ % စည်းကြပ်ပါသည်။

Hotel, Motel, Inn များအပေါ်ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ်ခြင်း

၁၃။ လစဉ်ဟိုတယ်ခရီးသို့ပေးပို့သည့် အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွင်ပါရှိသည့် အခန်းဌားရမ်းခဝင်ငွေ Room Income အပေါ် အောက်ပါသက်သာခွင့်များနှုတ်ပယ်၍ ကျန်ငွေအပေါ် ၆%ဖြင့်ပစ္စည်းခွန်တွက်ချက်ပါသည်-

 • ၀င်ငွေခွန် ၁၀%
 • ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၁၀%
 • ၀န်ဆောင်ခ ၁၀%
 • မြေ(သို့မဟုတ်) အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်သို့ ပေးရသည့်ငှားရမ်းခ
 • ဘဏ်၀န်ဆောင်ခ ၄%

၁၄။ မြန်မာတိုင်းရင်းသားများပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းအပေါ် ကျပ်ငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားနှင့်ဖက်စပ် လုပ်ကိုင် ကကျပ်ငွေဖြင့်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားသားရာနှုန်းပြည့်ဖြစ်က ကျသင့်သောပစ္စည်းခွန် နိုင်ငံခြားငွေကို ၁.၈.၂၀၁၃ နေ့မှစ၍ မြို့တော် ဘဏ်လီမိတက်မှ နေ့အလိုက်ထုတ်ပြန်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့် ကျပ်ငွေသင့်၍လည်းကောင်း ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်။ နိုင်ငံခြားသားပိုင် Hotel များအားCredit Advice ဖြင့်ပေးချေပါကဘဏ်၀န်ဆောင်စရိတ် နှုတ်ပယ်ပေးပါသည်။

၁၅။ Hotel, Motel, Inn များလုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းပါကဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း၀န်ကြီးဌာန၏ ပိတ်သိမ်းကြောင်းအထောက်အထားနှင့် လုပ်ငန်းရပ်စဲကြောင်းတင်ပြသည့်အခါတွင်လည်းကောင်း၊ လုံးချင်းငှား အဆောက်အအုံများရပ်စဲပါက အငှားရပ်စဲကြောင်းရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ထောက်ခံချက်နှင့်အတူတင်ပြခြင်းအပေါ် စီစစ်၍ လျှောက်ထားချက်လုပ်ငန်းအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်းအားရပ်စဲ၍ သာမန်အဆောက်အဦး အဖြစ် ပစ္စည်းခွန် ဆက်လက်စည်းကြပ်ပါသည်။

Apartment, Tower, Residence များအပေါ်ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

၁၆။ နိုင်ငံခြားသားရာနှုန်းပြည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် Apartment, Tower, Residence များ၏ လစဉ်ပေးပို့ရသည့် အခန်းငှားရမ်းခ၀င်ငွေစာရင်းများမှ မြေငှားရမ်းခနှုတ်ပယ်၍ ကျန်ငွေအပေါ် ၁၃%အရ တွက်ချက်ပါသည်-

လျော့ပေါ့သက်သာခွင့်ပေးခြင်း

 • ၀င်ငွေခွန် ၁၀%
 • ကျန်ငွေအပေါ်အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅%
 • ကျန်ငွေအပေါ်အထွေထွေစရိတ် ၂၅%
 • ကျန်ငွေအပေါ်ဝန်ဆောင်စရိတ် ၂၀%
 • (၁.၈.၂၀၁၃) ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံခြားငွေအားမြို့တော်ဘဏ်လီမီတက်မှ နေ့အလိုက်ထုတ်ပြန်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း (ကျပ်ငွေ) ဖြင့်သင့်၍ စည်းကြပ်ပါသည်။

လုံးချင်းဌားအဆောက်အအုံများအပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

၁၇။ အဆောက်အအုံများ လုံးချင်းငှားရမ်းထားပါကငှားရမ်းစာချုပ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူတင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ငှားရမ်းခရရှိမှုပေါ်မူတည်၍ နိုင်ငံခြားငွေ/မြန်မာကျပ်ငွေကို ငှားရမ်းခတွက်ချက်နည်းအတိုင်း ပစ္စည်းခွန် တွက်ချက်စည်းကြပ်၍ (၁.၈.၂၀၁၃) ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံခြားငွေအား မြို့တော်ဘဏ်လီမီတက်မှ နေ့အလိုက်ထုတ်ပြန်သည့် ငွေလဲလှယ်နှုန်း (ကျပ်ငွေ) ဖြင့် သင့်၍ စည်းကြပ်ပါသည်။

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အပေါ် ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ကနှစ်စဉ်ရရှိသောအရပ်ရပ်အခွန်ငွေစုစုပေါင်း၏ ၅% နှင့်ညီမျှသောငွေကိုပစ္စည်းခွန် အဖြစ် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ၊ အခန်း(၁၂)ပုဒ်မ(၃၁/င) အရစည်းကြပ် ပါသည်။

မှတ်ချက်

ရာပြတ်ဌာနသည် ၂၀၁၃ခုနှစ်၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးဥပဒေ၊ အခန်း(၁၂)ပုဒ်မ(၃၁)အရ ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ်ရန်အတွက်သာ ရာပြတ်တန်ဖိုး တွက်ချက်ပြီး အဆောက်အအုံ၊ မြေတို့၏ ကာလတန်ဖိုး ဖြတ်ပေးသည့် ဌာန မဟုတ်ပါ။

Back to Top