မြေပုံ-မြေရာဇဝင်နှင့် မြေတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ

လျှောက်လွှာများလျှောက်ထားရန်

မြေပုံ-မြေရာဇဝင်နှင့် မြေတိုင်းတာခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ အောက်ပါကိစ္စရပ်များအတွက် သက်သေခံ မြေပုံ-မြေရာဇဝင်(Certified Map) လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 • အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
 • အဆောက်အအုံ အကြီးစားပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
 • ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်ထားရန်
 • အဝီစိတွင်းတူးခွင့် လျှောက်ထားရန်
 • ဘဏ်ငွေချေးခွင့် လျှောက်ထားရန်
 • မြေကွက်ခွဲစိတ်ခွင့် လျှောက်ထားရန်
 • ကျူးလွန်ခြင်းပြမြေပုံ လျှောက်ထားရန်
 • အရောင်းအဝယ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြေညာမှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • ပစ္စည်းခွဲဝေခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • စွန့်လွှတ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • မေတ္တာဖြင့် အပိုင်ပေးမှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • လှူဒါန်းခြင်း မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • မြေကွက်လဲလှယ်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • အမှားပြင်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်
 • မှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိရန်

ဒီလိုအကန့်အသတ်တွေရှိတယ်

 • ရွာမြေ၊ ဉယျာဉ်ခြံမြေ၊ စိုက်ပျိုးမြေမှအပ ကျန်မြေအမျိုးအစာများကို မြေပုံမြေရာဇဝင် ရေးကူးပေးသည်။ မြေတိုင်းတားပေးသည်။
 • လိုင်စင်မြေနှင့် ပါမစ်မြေကို အဆောက်အဉီး ဆောက်လုပ်ရန်၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်၊ ခြံစည်းရိုးကာရန်နှင့် အဝီစိတွင်းတူးရန်အတွက်သာ သက်သေခံမြေပုံ ထုတ်ပေးသည်။
 • အဆောက်အဉီးဆောက်ရန်၊ အကြီးစားပြင်ဆင်ရန်၊ ခြံစည်းရိုးကာရန်၊ အဝီစိတွင်းတူးရန်၊ ဘဏ်ငွေချေးရန် အတွက်မြေပုံမြေရာဇဝင်ကို အမည်ပေါက်ကသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
 • စွန့်လွှတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန်၊ မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို မြေကွက်ပူးတွဲပိုင်ဆိုင်သူများကသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
 • ကျုးလွန်ခြင်းပြ မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံသည့် မြေပုံမြေရာဇဝင်ကို မြေတိုင်းမြေပုံရရှိပြီးသူကသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။
 • မြေကွက်ခွဲစိတ်ခွင့်လျှောက်ထားသည့် သက်သေခံ မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘွာပိုင်မြေ (အိမ်ယာမြေ)၊ ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိ ဂရန်မြေဖြစ်မှသာ လျှောက်ခွင့်ရှိသည်။
 • သက်တမ်းကုန်နေသည့် ဂရန်မြေကို အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာချုပ် ချုပ်ဆိုရန်အတွက်သာ မြေပုံမြေရာဇဝင် လျှောက်ထားခွင့်ရှိသည်။

ဆောင်ရွက်ရပုံခြင်း မတူပါ- အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်မှအပ ကျန်မှတ်ပုံတင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည် -

 • လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက မှတ်ပုံတင်စာချုပ်၊ ဂရန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားဂရန်စာချုပ်နှင့် နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာ၊ အမည်ပေါက်သူကလျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်လျှင် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တရားရုံး စီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီမူရင်းများ တင်ပြလျှောက်ထားရပါသည်။
 • ဌာနမှ အထောက်အထားမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေးပါသည်။
 • တင်ပြသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထားမှန်ကန်ပါက ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ လိုအပ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄) ရက်ကြော်ငြာခြင်းများဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင် ထုတ်ပေ:ပါသည်။

- အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ဆိုရန် မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်-

 • လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့် အတူ အထက်ပါ အထောက်အထားများအပြင် အမွေရှင်နှင့် ကျန်အမွေဆိုင်များ ကွယ်လွန်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဉီးစီးဌာနမှသေစာရင်း၊ အမွေရှင်နှင့် ကျန်အမွေဆိုင်များကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်၍ လျှောက်ထားသူသာ အမွေဆက်ခံခွင့်ရှိကြောင်း ပြည့်စုံစွာဖော်ပြရေးသားထားသည့် လျှောက်ထားသူကိုယ်တိုင် တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် ကျမ်းကျိန်လွှာ သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ၊ တစ်မြို့နယ်တည်းတွင်နေထိုင်သူ (၂) ဉီးက လျှောက်ထားသူအား သိရှိကြောင်းနှင့် မှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံသည့် တရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ သို့မဟုတ် ကတိသစ္စာပြုလွှာ (၂) စောင်၏မူရင်းများပါ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
 • ဌာနမှ အထောက်အထားမိတ္တူများအား မူရင်းနှင့် တိုက်ဆိုင် စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေးပါသည်။
 • တင်ပြထားသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းပါအထောက်အထားများ ကိုက်ညီမှုရှိပါက ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း၊ လျှောက်ထားသည့် မြေကွက်နှင့်ပတ်သက်၍ ပြည့်စုံစွာဖော်ပြ၍ သတင်းစာတွင် သီးခြားကြော်ငြာများ ဆောင်ရွက်ပါသည်။
 • သတင်းစာကြော်ငြာပြီး (၁၄) ရက်ပြည့်သည်အထိ ကန့်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မပေါ်ပေါက်ပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေ၍ အမွေဆက်ခံ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင် ထုတ်ပေးပါသည်။

မြေတိုင်းရန် ဘယ်လိုလျှောက်မည်လဲ

 • လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသာစီစစ်ရေးကတ်ပြား၊ မြေပိုင်မြေဖြစ်က မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း၊ ဂရန်မြေဖြစ်က မြေဌားဂရန်စာချုပ်နှင့် နောက်ဆုံးထမ်းဆောင်ထားသော မြေခွန်ပြေစာ၊ အမည်ပေါက်မဟုတ်က ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား စာချုပ်စာတမ်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီမူရင်းများ တင်ပြလျှောက်ထားရပါမည်။
 • ဌာနမှ အထောက်အထား မိတ္တူများအား မူရင်းနှင့်တိုက်စစ်ဆေး၍ လက်ခံပေးပါသည်။
 • လျှောက်ထားသူ တင်ပြသော အထောက်အထားနှင့် မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထားကိုက်ညီမှု မှန်ကန်မှုရှိပါက လျှောက်ထားသည့်မြေကွက်နှင့် ထိစပ်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်မြေကွက်များမှ မြေတိုင်းတာမည်ဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာစာတွင် သိရှိကြောင်းလတ်မှတ်ရေးထိုးပေးရပြီး ကန့်ကွက်မှုမရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေ၍ မြေတိုင်းတာပေးပြီး မြေတိုင်းမြေပုံထုတ်ပေးပါသည်။

မြေကွက်ခွဲကြမည်

 • မြေပိုင်မြေ၊ ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(အိမ်ယာမြေ)၊ ဂရန်ရှိမြေပိုင်မြေနှင့် မြေဌားဂရန်မြေများကို မြို့ကွက်မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်းတို့တွင် ခွဲစိတ်ပေးပါသည်။
 • ခွဲစိတ်ရန်လျှောက်ထားသည့်မြေကွက်အတိုင်းအတာသည် မျက်နှာစာဖက်တွင် အနည်းဆုံး ပေ (၂၀)ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး မြေတစ်ကွက်လုံး၏ စုစုပေါင်းဧရိယာသည် အနည်းဆုံး(၁၂၀၀) စတုရန်းပေရှိရပါမည်။
 • ခွဲစိတ်ရန် လျှောက်ထားသော မြေကွက်များသို့ ဝင်ထွက်သွားလာရန် လုံလောက်သော လမ်းပါရှိရပါမည်။ ကော်မတီပိုင် လမ်းမရှိပါက ကိုယ်ပိုင်လမ်း လျာထားပေးရပါမည်။
 • မြေကွက် ခွဲစိတ်မျဉ်းနှင့် မြေပြင်ရှိ အဆောက်အအုံတို့ကင်းလွတ်မှုရှိရပါမည်။
 • လျှောက်ထားလိုသူသည် ဌာနမှ သတ်မှတ်ထားသော လျှောက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ မြေတိုင်းလျှောက်ထားစဉ်ကတင်ကပြခဲ့သော အထောက်အထားများအပြင် တစ်နှစ်အတွင်း သက်တမ်းရှိသည့် ဌာနမှ ထုတ်ပေးထားသော မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေခံသည့်မြေပုံနှင့် မြေရာဇဝင်မူရင်း၊ အတိုင်းအတာပါသည့် မြေတိုင်းမြေပုံမိတ္တူ၊ ကော်မတီက အသိအမှတ်ပြု လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာရေးဆွဲထားသည့် မြေကွက်ခွဲစိတ်ရန်အဆိုပြုမြေပုံ (၃) စုံ နှင့် အသေးစိတ်တွက်ချက်မှုပုံစံ (၃) စုံမူရင်းများ ရှိရပါမည်။
 • လျှောက်ထားသူ တင်ပြသော အထောက်အထားများ ပြည့်စုံမှန်ကန်ပါက ဌာနမှ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာ စစ်ဆေးပါသည်။
 • ဌာနမှ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ကိုက်ညီမှန်ကန်ပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေကွက်ခွဲအတည်ပြုပုံစံနှင့် မြေကွက်ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့် မြေပုံများထုတ်ပေးပါသည်။
 • ဌာနရှိ မြို့ကွက်မြေပုံနှင့် မြို့မြေစာရင်းတို့တွင်လည်း ဉီးပိုင် အသစ်များ ခွဲစိတ်မှတ်သားပါသည်။
 • ခွဲစိတ်သည့် မြေကွက်သည် ဂရန်မြေဖြစ်ပါက ဂရန်ခွဲဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါကအမှားပြင်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရန် လိုအပ်သည်။

မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်) ဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ

မြို့မြေမှ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

 • မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်) အသစ်ထုတ်ပေးခြင်း
 • မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)မိတ္တူထုတ်ပေးခြင်း
 • မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)သက်တမ်းတိုးပေးခြင်း
 • မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)ခွဲစိတ်ပေးခြင်း
 • မြေအမည်ပေါက် ပြောင်းလဲပေးခြင်း

ဒီမြေတွေကို ဂရန် လျှောက်နိုင်သည်

 • လိုင်စင်မြေ
 • ပါမစ်မြေ
 • စကွာတာမြေ

ဂရန်သစ်လျှောက်လျှင် ဘာတွေလိုသလဲ

 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား
 • ပါမစ်(သို့) လိုင်စင်မိတ္တူ
 • မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း(စကွာတာမြေ)
 • နောက်ဆုံးပေးဆောင်ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ(မူရင်း)တို့နှင့်အတူ
 • ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်လျှောက်ထားရမည်။

စိစစ်/လက်ခံခြင်း

 • အထောက်အထားမိတ္တူများကို မူရင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်စီစစ်ပါသည်။
 • တင်ပြသည့် အထောက်အထားများနှင့် မြေစာရင်းရှိ အထောက်အထားများ တူညီမှန်ကန်မှုရှိပါက မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ဉီးစီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် (၁၄)ရက်အတွင်းကန့်ကွက်ရန် ရှိ/မရှိ ကြော်ငြာပါသည်။
 • အမည်ပေါက်မဟုတ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄)ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ ကြော်ငြာပါသည်။

ဂရန်သစ်ထုတ်ပေးခြင်း

 • ကန့်ကွက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါက ဌာနမှ ခွင့်ပြုပေးပြီး သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခများ ပေးသွင်းရပါမည်။
 • ပါမစ်(သို့) လိုင်စင်မူရင်းကို ဌာနသို့ အပ်နှံရပါမည်။
 • ဌာနမှူးနှင့် လျှောက်ထားသူတို့သည် နှစ်ဖက်သက်သေ(၁)ဦးစီဖြင့် မြေငှားစာချုပ်ပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ထုတ်ပေးပါသည်။

ဒါတွေသင်လုပ်ရမည်

 • လျှောက်ထားသူသည် ရရှိသည့် မြေငှားစာချုပ်(ဂရန်) တွင် အခွန်ရုံးမှ မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းခွန်ဥပဒေအရ သတ်မှတ်နှုန်းအတိုင်း အထူးကပ်တံဆိပ်ခေါင်း သွားရောက်ကပ်ရပါမည်။
 • မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ထုတ်ပေးခံရသူအမည်ဖြင့် ၃လ တစ်ကြိမ်၊ ၁နှစ် (၄) ကြိမ် စည်းကြပ်သော မြေငှားရမ်းခ (မြေခွန်) ပေးဆောင်ရမည်။
 • သတ်မှတ်သက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးသောအခါ ဂရန်စာချုပ်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရမည်။

မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးလျှင်

 • မြေငှားဂရန်စာချုပ်မူရင်း ပျောက်ဆုံးလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ပျက်စီးလျှင်သော်လည်းကောင်း မြေငှားဂရန်စာချုပ်မိတ္တူ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
 • ထိုသို့ လျှောက်ထားလာပါက မူလအမည်ပေါက်ဖြင့်ပင် မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) မိတ္တူမှန် ထုတ်ပေးပါမည်။
 • နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကတ်ပြား
 • မြေငှားဂရန်စာချုပ်အမှန်တကယ် ပျောက်ဆုံးပျက်စီးကြောင်း တရားရုံးကျမ်းကျိန်လွှာ
 • ပျောက်ဆုံးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါက မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ထောက်ခံချက်၊ ရဲစခန်းသို့တိုင်ကြားချက်
 • မှတ်ပုံတင်စာချုပ်စာတမ်း (သို့မဟုတ်) တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီအရလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်လျှင် ယင်းအထောက်အထားများ
 • နောက်ဆုံးပေးဆောင်ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ (မူရင်း) တို့နှင့်အတူ
 • ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ လျှောက်ထားရမည်။

စီစစ်ထုတ်ပေးခြင်း

 • ဌာနမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း
 • မြို့နယ်ထွေ/အုပ်ဦးစီးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးနှင့် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် (၁၄) ရက်အတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာခြင်းနှင့် သတင်းစာများတွင် သီးခြားကြော်ငြာခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါသည်။
 • ကန့်ကွက်သူမရှိ၊ တရားရုံးအမှုအခင်းများ ကင်းရှင်းပြီး မြေပြင်တွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိပါက ဂရန်သစ်ထုတ်ပေးစဉ်သကဲ့သို့ပင် သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေပြီး မြေဌားဂရန်မိတ္တူ ထုတ်ပေးပါသည်။
 • ဂရန်မိတ္တူတွင် အခွန်တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ရန် မလိုပါ။

မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) သက်တမ်းတိုးခြင်း

 • သတ်မှတ်ထားသော သက်တမ်းကာလကုန်ဆုံးသောအခါ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားရမည်။
 • အမည်ပေါက်သူ၊ မှတ်ပုံတင်စာချုပ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် နောက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ တရားရုံးစီရင်ချက်နှင့် ဒီကရီရရှိသူကသာ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
 • ဌာနမှသတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား၊ သက်တမ်းကုန်ဂရန်နှင့် အမည်ပေါက်ပိုင်သူ မဟုတ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုစာချုပ်စာတမ်း(သို့) တရားရုံးစီရင်ချက် ဒီကရီနှင့် နောက်ဆုံးပေးဆောင်ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာမူရင်းတို့ဖြင့် လျှောက်ထားရမည်။
 • ဂရန်သစ် လျှောက်ထားစဉ်ကဲ့သို့ပင် စီစစ်ပြီးသတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေ၍ မြေငှားဂရန်စာချုပ်အား ထုတ်ပေးပါသည်။
 • သက်တမ်းကုန်ဆုံးသော ဂရန်အား ပြန်လည်အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး ဂရန်ပျောက်ဆုံးနေပါက သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေးငွေပေးဆောင်ရမည်။

မြေငှားဂရန်စာချုပ် ခွဲစိတ်ပေးခြင်း

 • သက်တမ်းရှိမြေငှားဂရန်စာချုပ်ကို ဂရန်ခွဲအဖြစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။
 • ဌာနမှသတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးကဒ်ပြား၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထားများနှင့်အတူ ဌာနမှ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးထားသည့် မြေကွက်ခွဲ အတည်ပြုပုံစံနှင့် မြေကွက် ခွဲစိတ်တိုင်းတာသည့် မြေပုံများတင်ပြရမည်။
 • အမည်ပေါက် ကိုယ်တိုင်မှ လျှောက်ထားလျှင်သတင်းစာ ကြော်ငြာခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ အမည်ပေါက်သူမှ လျှောက်ထားခြင်းမဟုတ်ပါက သတင်းစာတွင် (၁၄) ရက် အချိန်ပေး ကြော်ငြာပါသည်။
 • ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခ ပေးသွင်းစေပြီး မြေကွက်အမှတ်သစ်ဖြင့် ဂရန်ခွဲထုတ်ပေးပြီး မူလမြေငှားဂရန်စာချုပ်အား ပြန်လည်သိမ်းယူပါသည်။
 • မူလမြေငှားစာချုပ်(ဂရန်)၏ အစိတ်အပိုင်းကိုသာ ဂရန်ခွဲထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ထိုသို့ ဂရန်ခွဲထုတ်ကြောင်းကို မူလမြေငှားဂရန် စာချုပ်ပေါ်တွင် ရေးမှတ်ပေးပါသည်။
 • ဂရန်ခွဲထုတ်ပေးသူအမည်ဖြင့် မြေခွန် စည်းကြပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မြေအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲပေးခြင်း

 • မြေပိုင်မြေ၊ မစိုက်ပျိုးသော ဘိုးဘွားပိုင်မြေ၊ ဂရန်ရှိမြေ၊ ပိုင်မြေနှင့် သက်တမ်းရှိသော မြေငှားဂရန်တို့ကို မြေအမည်ပေါက် ပြောင်းလဲမှတ်သားပေးပါသည်။
 • ဌာနမှ သတ်မှတ်ပုံစံနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးစီစစ်ရေးကဒ်၊ မြေပိုင်မြေဖြစ်ပါက အမည်ပေါက်စာချုပ်၊ ဂရန်မြေဖြစ်ပါက မြေငှားဂရန်၊ နောက်ဆုံးပေးဆောင်ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ၊ စာချုပ်အဆက်ဆက်ဖြင့် ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါက မြေငှားဂရန်၊ နောက်ဆုံးပေးဆောင်ထားသည့် မြေခွန်ပြေစာ၊ စာချုပ်အဆက်ဆက်ပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပါက စာချုပ်စာတမ်း၊ တရားရုံးအမိန့်ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါက ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စီရင်ချက်နှင့် အမိန့်ဒီကရီများနှင့် လျှောက်ထားရမည်။
 • ဂရန်သစ်လျှောက်ထားစဉ်ကကဲ့သို့ပင် စီစစ်ပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိပါက သတ်မှတ်ဝန်ဆောင်ခပေးသွင်းစေပြီး စာချုပ်မူရင်း (သို့မဟုတ်) မြေငှားဂရန်မူရင်းတွင် အမည်ပြောင်းလဲခြင်း မှတ်တမ်းရေးဖြည့်၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေးပါမည်။
 • ဂရန်မြေဖြစ်ပါက အမည်ပြောင်း၍ မြေခွန်စည်းကြပ်နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

Top

Back to Top